anunt concurs muncitor

 Descarca anunt concurs si bibliografie in format PDF

 

CONCURS pentru ocuparea postului contractual vacant 

muncitor calificat

          Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Vasilați, loc.Vasilaîi, jud.Călărași,anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului de muncitor calificat, 0,50 normă, în ziua de 19 decembrie 2022.

Data limită, până la care se poate depune dosarul de înscriere la concurs, este de 02.12.2022

Dosarele se depun la secretariatul unității – sediul din str. Constantin Brâncoveanu nr.69, între orele 8,00 – 14,00.

Relații suplimentare se obțin la telefon 0242532700, persoana de contact Marinciu Mariana – secretar.

 

 1. Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs:
 • studii - minim 10 clase;
 • calificare fochist
 • permis conducere auto

Dosarul  de concurs va cuprinde următoarele documente:

 

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea , după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă/adeverință REVISAL conform cu originalul sau, dupa caz, adeverință care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitate;
 • cazierul judiciar care să ateste că nu are antecedente penale;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;

 

              Bibliografia concursului  pentru ocuparea postului de muncitor calificat

 • LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 • LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;
 • LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI;
 • Întreţinere şi reparaţii la instalaţii sanitare, apă, canalizare;

 

 

 

 

@2022

Menu